AKADÁLYMENTESÍTETT OLDALRév egyesület - Méra
Főoldal Programok Partnereink Beszámolók

Helyzetelemzés

Az Európai Unió valamennyi tagállamában szükség van a részvételi demokrácia előmozdítására. Ennek lényege, hogy a politikai választásokon alapuló képviseleti demokrácia mellett az állampolgárok két választás között is befolyásolhassák a róluk szóló döntéseket. A részvételi demokrácia egyik legfontosabb csatornái a civil szervezetek, mivel rajtuk keresztül az állampolgárok hatást gyakorolhatnak az életüket befolyásoló intézményekre. Lehetőségüket és szerepüket erősíti a nyilvánosság, hozzáférés, jogorvoslati lehetőség elveinek érvényesülése, valamint a lehető legszélesebb körben való érvényre juttatása a vonatkozó jogszabályok, tervezetek és koncepciók kidolgozása esetében is. Projektünk kistérségének lakossága több szempontból is hátrányos helyzetben van az ország többi részéhez képest. A munkanélküliség az országos átlag két- szeresét haladja meg. Jelentős a térségben a roma lakosság, számaránya, akik szociális körülményeiket, gazdasági helyzetüket tekintve a magyar társadalom leghátrányosabb helyzetű csoportja. Az itt élő roma gyerekek az átlagnál jóval alacsonyabb arányban részesülnek óvodai ellátásban, és hátrányaik az iskolai elő- menetel tekintetében is számottevőek. A roma lakosság jelentős része gazdaságilag és infrastrukturálisan elmaradottabb, szegregált lakókörülmények között, szegénységben él. Jellemzi még a térséget infrastruktúra hiánya, a gyenge kommunikáció az önkormányzatokkal, érdekvédelmi szervezetekkel és az információ hiánya. A helyi civil szervezetek többnyire nem rendelkeznek a megfelelő kommunikációs technikákkal és gyakorlattal. Tehát szükségesnek tartjuk a kisebbségi és többségi együttműködés fejlesztését, javítani kell a romák hozzáférését a rendelkezésre álló lehetőségekhez, szolgáltatásokhoz és csökkenteni kell a diszkriminatív megnyilvánulásokat, továbbá az ágazati és egyben területi alapon együttműködő civileknek és kisebbségi képviselőknek is fontos, társadalmi nyilvánosság biztosítva legyen és ezzel civil érdekérvényesítő tevékenységüket a térségben erősíteni tudják. Mindezek alapján indokolt egy olyan közösségi ház létrehozása, melyben biztosított az internethez való hozzáférés, a szakmai tanácsadás és amelyben kifejezetten a romák dolgozhatnak. Célcsoportunkat egyrészt a régió helyi civil szervezetei, valamint a helyi önkormányzatok, domináns társadalmi intézmények képviselői jelentik, más részről a helyi lakosság. Az Encsi kistérségben 125 szervezet került bejegyzésre. Ezeknek töredéke lelhető fel és azok között is csak néhány foglalkozik kifejezetten roma civil érdekvédelemmel. Tevékenységünk alapját egy 2006-ban elindított demokrácia fejlesztési tréning alapozza meg, amelynek keretében Egyesületünk (RÉV EGYESÜLET) a Humán Integra Alapítvánnyal feltérképezte a kiválasztott kistérség civil-tevékenységét, különös tekintettel a roma szervezetekre és igyekeztünk bevonni a domináns civil szer- vezetőket az együttműködés kialakításába, ill. a közös tanulási folyamatba. A projekt során létrehoztunk két egyesületet: Együtt egy jobb Tiszakarádért Egyesület, valamint Cigány Kisebbségi Önkormányzatok és Civil Szervezetek Encsi Kistérségi Társulás Egyesületét 18 CKÖ és Civil szervezetek részvételével és elkezdődött a probléma térkép felállítása, saját stratégia kidolgozása, valamint egy roma tanácsadó kistérségi iroda szervezése.